MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Kron Bisiklet Ticaret Ve Sanayi A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, Kron Bisiklet Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) bünyesinde kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “veri sorumlusu” tarafından işlenmektedir. Kron Bisiklet Ticaret Ve Sanayi A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

 

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; paylaştığınız kişisel verileriniz Kişisel verileriniz, Kron Bisiklet Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:

 • Acil Durum Yönetimi, Bina Güvenliği,
 • Ba/Bs Beyanname – Mutabakat Süreci,
 • Banka İşlemleri ,
 • Dava ve İcra Takip Süreci ,
 • Faaliyetler,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Süreci,
 • Fatura Süreci ,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Süreci, Müşteri İletişiminin Sağlanması ,
 • Resmi Kurum ve Kuruluş İşlemleri ,
 • Satın Alma ve Tedarik Faaliyetleri ,
 • Sözleşme Yönetimi, Ödeme Süreci, Fesih İşlemleri ,
 • Sözleşme Yönetimi, Ticari Faaliyetin Yürütülmesi, Çek İşlemleri,
 • Talep ve Şikayetlerin toplanması ,

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, Kron Bisiklet Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından,

 • Web Tabanlı Yazılım
 • Bilgisayar Ortamı
 • Belge Aslı
 • Form Kaydı
 • Yazılım Programı
 • Yazılım Programı (Yurtiçi)
 • El yazısı
 • Başvuru Formu
 • Hard Copy
 • Excel Programı
 • Muhasebe Programı
 • Talep Formu

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Açık Rızanın Alınması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Açık Rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

 • Kişisel Verileriniz: Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunum, Veri İşleyenlere İletim sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir, Muhasebe gruplarına aktarılabilecektir.
 • Yurtdışı Aktarım: tarafınızca anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi halinde, bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olduğundan ve sosyal medya hesaplarımıza tüm gerçek ve tüzel kişilerin erişimin mümkün olması ile sınırlı olarak yalnızca ad, soyad, iletişim bilgileriniz WhatsApp LLC, Facebook Inc sunucularına aktarılmaktadır. Diğer kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; Tepeören Mh. İstanbul Tuzla Org San.Böl.7.Cadde N.11 Tuzla / İstanbul adresimize posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak bize iletebilirsiniz.

 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 

Kron Bisiklet Ticaret Ve Sanayi A.Ş.