BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE - 1
TARAFLAR :

İş bu sözleşme bir tarafta "Kron Bisiklet Tic. ve San. A.Ş. - Kocaeli KOBİ O.S.B. Köseler Mahallesi, 29. Sk. No:14, PK:41455, Dilovası/Kocaeli" adresinde mukim Kron Bisiklet Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (İş bu sözleşmede "Ana Firma" olarak anılacaktır) ile iş bu internet sitesinde "BAYİ" olarak kaydı ve adres bilgisi bulunan kişi/kurum arasında; Bayi'nin web sitesi üzerinden Bayi kaydı oluşturup Bayi tarafından sisteme giriş yapılması ile iş bu sözleşme akdedilmiş sayılmaktadır.

MADDE - 2
KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, Ana Firma'nın üretimini veya yurt içi/yurtdışı satımı/dağıtımını yapmakta olduğu bisiklet ve ilgili aksamlar ile yedek parçalarının Bayi tarafından satın alınması ve satın alınan bisikletlerin Bayi tarafından Bayi'nin kendi nam ve hesabına iş bu sözleşme koşulları dahilinde tüketiciye satması hususunda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

I. SÖZLEŞME KOŞULLARI :
1. SİPARİŞ, TESLİM ve İADE :

1.1. Bayi'nın sipariş edip Ana Firma'nın siparişi kabul ettiği mallar, taraflar arasında ayrıca bir süre kararlaştırılmamışsa, Ana Firma tarafından uygun olan en kısa zamanda sevk edilir ve gününde fatura edilir.

1.2. Malların teslimi ile masraflar taraflar arasında ayrıca belirtilmediği sürece Bayi'ye aittir. Faturanın Bayi'ye teslim edilmesinden itibaren, 8 (sekiz) gün içerisinde Bayi faturaya yazılı itiraz etmediği takdirde, faturayı içerdiği tüm hususları ile birlikte kabul etmiş sayılır. Teslim süresinin umulmayan hal, mücbir sebep halleri ile nakliyeci, üretici, banka, gümrük ve ilgili mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanabilecek nedenler dahil Ana Firma'dan kaynaklanmayan hususlar nedeni ile aşılması halinde, Bayi'nin veya 3. kişilerin bundan dolayı uğrayabileceği zarar ve ziyandan Ana Firma'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu husus, Bayi'nın Ana Firma nezdindeki ödemelerini geciktirmesine sebep teşkil etmemektedir.

1.3. Ana Firma, Bayi'ye siparişe konu ürüne göre, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/ler tedarik edebilir.

1.4. Malların Ana Firma tarafından nakliye işini yapan personel veya kargo şirketinin personeline verilmesinden itibaren ürün/ler ile ilgili Ana Firma'nın sorumluluğu ortadan kalkmakta olup her türlü hasar ve zarardan Bayi sorumludur.

1.5. Bayi, teslim edilen malların siparişine uygunluğunu kontrol edecektir. Siparişe konu mallar ile teslim edilen malların tip, kalite, ebat/büyüklük, renk, miktar ve malların diğer özellik ve niteliklerinde farklılık olması veya mallarda herhangi bir ayıp/hasarın olması halinde Bayi bu durumu malların teslim edildiği tarihten itibaren en geç 8 gün içerisinde Ana Firma'ya bildirecek ve malların teslimdeki halleri bozulmamış olmak kaydıyla gerekli değişiklik yapılacaktır. 8 gün içerisinde herhangi bir yazılı bildirimin yapılmamış olması halinde malların siparişe uygun ve ayıpsız olduğu kabul edilir. İş bu madde kapsamında yapılacak değişikliklerde kargo ücreti Ana Firma'ya aittir.

1.6. İade ancak ürünlerin orjinal ambalajlarının bozulmaması halinde ve belirtilen süreler içerisinde yazılı olarak Ana Firma'ya bildirimde bulunulması halinde mümkündür. Belirtilen süreden sonra yapılan bildirimlerde iade edilen ürünleri Ana Firma kabul edip/etmeme hakkına sahiptir. İş bu sözleşmeye uygun şekilde, üretimden kaynaklı ayıp/hasar olan ürünlerin iadesinde kargo ücreti Ana Firma'ya aittir.

2. ÖDEME :

2.1. Taraflarca aralarında başkaca bir ödeme planı yok ise, Bayi sipariş formunda kararlaştırdığı şekilde ödemede bulunacaktır. Siparişin verilmesinden sonra, siparişe konu malların teslimine kadar ki süreçte, doğabilecek fabrika, imalat, fiyat düzenlemeleri, döviz kur değişiklikleri, taşıma ücretleri, gümrük vergileri, fon ödemeleri gibi fiyat farklılıkları herhangi bir ihbar yapılmaksızın Bayi'ye yansıtılabilecektir.

2.2. Taraflarca başka bir husus kararlaştırılmadığı sürece, Bayi ödemelerini nakden banka havalesi, kişisel veya kurumsal kredi kartı, senet veya kendi hesabına ait çek/ler keşide etmek suretiyle yapacaktır.

2.3. Bayi taahhüt ettiği tarihlerde kısmen/tamamen ödemelerini yapmaz ise, ayrıca hiçbir ihbar, ihtar veya uyarıya gerek kalmaksızın Bayi temerrüde düşmüş sayılacak olup ayrıca %3 oranında vade farkı ödeyecektir.

2.4. Bayi'nin, ödemelerinden en az 2'sini (iki) zamanında ve/veya kararlaştırıldığı şekilde kısmen/tamamen yapmaması ve/veya keşide/ciro ettiği çekler/senetlerden en 2'sinin (iki) karşılıksız çıkması/bedelinin tahsil edilememesi halinde, Bayi'nin Ana Firma nezdindeki tüm borçları ve bakiyesi ayrıca ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın muaccel hale gelecektir.

2.5. Bayi'nin Ana Firma nezdindeki cari hesabında ödemelerin aksaması halinde Ana Firma'nın mevcut siparişleri iptal etmek ve yeni siparişleri kabul etmeme hakkı bulunmakta olup Bayi bütün bu hususlara uygun davranacağını ve Ana Firma'dan herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını açıkça kabul eder.

3. ÜRÜNLERİN 3. KİŞİLERE BAYİ TARAFINDAN SATIMI ve HİZMETLER:

3.1. Bayi, Ana Firma'nın sattığı iş bu sözleşmeye konu ürünleri sadece ve sadece Ana Firma'dan satın alacaktır.

3.2. Bayi, ürün/lerin pazarlanması ve satımında gerek kendisinin gerek Ana Firma'nın ticari itibarını koruyacağı gibi ürünlerin marka değerini de koruyacaktır. Ürünlerin satış, pazarlama ve servis hizmetleri (iş bu sözleşme kapsamına bayi için servis hizmeti de dahil edilmişse) faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için yeterli adet ve nitelikte personel, eleman ve işçiyi, kendi nam ve hesabına görevlendirecek, bunların sayıları, nitelikleri-standartları, eğitimi konusunda Ana Firma'nın talimatlarına uyacaktır.

3.3. Bayi, kendi bölgesinde satışı arttırmak amacıyla reklam ve diğer satış arttırma faaliyetlerinde bulunmalıdır. Bayi'inin reklam amacıyla kullanacağı tabela, afiş, pano, ışıklı pano gibi reklam vasıtaları Ana Firma tarafından da karşılanabileceği gibi Ana Firma tarafından tespit edilen standartlara da aykırı olamaz.

3.4. Bayi ürünlerin orjinal halini herhangi bir nam ve ad altında herhangi bir şekilde bozmaksızın, en küçük bir parçasını dahi değiştirmeksizin, TAMAMEN Ana Firma'dan gönderildiği hali ile satışa sunmak, pazarlamak ve satmak zorunda olup bu husus iş sözleşmenin olmazsa olmaz koşuludur. Bayi'nin herhangi bir şekilde iş bu madde hükmüne aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, bu husus nedeni ile Ana Firma'nın herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın 100.000,00-(YüzBinDolar)$ Bayi'den cezai şartı talep etme hakkı bulunduğu gibi Ana Firma'nın iş bu sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı ile uğradığı her türlü zarara ilişkin Bayi'ye rücu hakkı her zaman saklıdır.

3.5. Ürünlerin Parekende Satış Fiyatı Ana Firma tarafından belirlenir ve her fiyat yenileme döneminde Bayi'ye yazılı olarak verilir. Bayi, bu fiyatların -%10 veya +%10 oranlarında satış yapma hususunda yetkilidir. Bu oranlar dışındaki fiyatlandırma ise açıkça iş bu sözleşmeye aykırılık teşkil ettiğinden, böyle bir durum iş bu sözleşmenin Ana Firma tarafından haklı nedenle fesih sebebidir.

Ana Firma'nın ürünlerin yabancı para cinsinden satılmasını öngörmesi halinde de; Bayi, Ana Firma'nın YAZILI onayı olmaksızın herhangi bir nam ve ad altında herhangi bir şekilde kur sabitlemesi/indirim vs. yapamaz. Bayi, Ana Firma'nın yazılı onayı olmaksızın, ürünlerle ilgili herhangi bir nam ve ad altında herhangi bir kampanya yapamayacağı gibi promosyon, hediye ürün vs. adı altında satılan ürünlere ek ürün/ler veremez, Ana Firma'nın satış politikaları dışında satış yapamaz olup bu hususlar iş sözleşmenin olmazsa olmaz şartlarıdır. Bayi'nin herhangi bir şekilde iş bu madde hükmüne aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, bu husus nedeni ile Ana Firma'nın herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın 100.000,00-(YüzBinDolar)$ Bayi'den cezai şartı talep etme hakkı bulunduğu gibi Ana Firma'nın iş bu sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı ile uğradığı her türlü zarara ilişkin Bayi'ye rücu hakkı her zaman saklıdır.

3.6. Bayi, Ana Firma'dan satın aldığı ürünleri toptan şekilde veya tüketici dışındaki 3.kişiye veya herhangi bir nam ve ad altında ekstra ticari gelir elde edecek şekilde gerek doğrudan gerek dolaylı olarak satamayacağı gibi firmasına ait web sitesi dışında satışa arz edemez/satamaz. Bayi'nin herhangi bir şekilde, toptan satış anlamına gelebilecek şekilde satış yapması ve/veya tüketici dışındaki 3.kişiye satış yapması ancak Ana Firma'nın yazılı izni ile mümkündür. Bayi'nin iş bu maddeye aykırı davranışı halinde Ana Firma'nın iş bu sözleşmeyi haklı nedenle feshetmeye hakkı olduğu gibi 100.000,00-(YüzBinDolar)$'dan aşağı olmamak üzere Bayi'nin iş bu maddeye aykırı sattığı ürünlerin satım bedelinin 5 katı tutarındaki cezai şartı Ana Firma'nın Bayi'den talep etme hakkı bulunmaktadır.

3.7. Bayi, ancak Ana Firma'nın yazılı izni ile alt bayilik ilişkisi tesisi edebilir.

3.8. Bayi, tanıtım ve reklam amaçlı kullanacağı afiş, pano vs. Bayi olduğunu belli edecek ve diğer Bayiler ile haksız rekabet teşkil etmeyecek şekilde satış yapacaktır.

3.9. Bayi, Ürün'ü Ana Firma'nın ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı taahhüt etmiştir. Bayi, Ürün'ün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya Ana Firma adına, Müşterilerine veya tüketicilere ilave hiç bir garanti veremez. Aksi takdirde, her türlü sorumluluk Bayi'ye ait olup Ana Firma'nın bu nedenden uğrayacağı zararlar için Bayi'ye rücu hakkı saklıdır.

3.10. Ana Firma iş bu sözleşmeye konu ürünleri, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edecektir. Bayi de, anılan ürünleri müşteriye satar iken varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzunu müşteriye verecektir.

3.11. Taraflarca, Bayi için servis hizmetleri de dahil edilmişse, Bayi; garanti belgesinde tarif edilen şekilde nihai tüketiciye servis hizmeti verecek ve bu hususta Ana Firma'nın talimat ve önerilerine uyacaktır. Bayi, servis hizmetini sunarken, üretimden kaynaklı ayıp/hasarın olduğunu fark eder ve/veya nihai tüketici böyle bir talep ile Bayi'ye şikayette bulunur ise, Bayi durumu gecikmeksizin Ana Firma'ya yazılı olarak bildirecek ve Ana Firma tarafından da Bayi'nin tespiti uygun görülür ise gecikmeksizin destek sağlanacaktır. İş bu sözleşmenin VI. SÖZLEŞME KAPSAMI başlıklı bendinde bayi için servis hizmetleri dahil edilmemişse, Bayi satmış olduğu ürün için müşteriyi servis hizmeti veren başka bir bayiye yönlendirecektir.

3.12. Taraflarca, Bayi için servis hizmetleri de dahil edilmişse; Ana Firma'nın internetten yapmış olduğu satışlar için, Bayi kendisine bildirilen müşteriye montaj ve servisçilik hizmetlerini gecikmeksizin vermekle yükümlüdür. Bu hususta, Bayi'nin yapmış olduğu her montaj işlemi için Ana Firma Bayi'ye ayrıca kararlaştırılacak olan montaj ücretini ödeyecektir. Bayi, tarafına bildirilen hususu yerine getirmemesine sebep teşkil edecek geçerli ve haklı bir mazereti var ise, gerekçesini yazılı olarak en geç 1gün içerisinde Ana Firma'ya bildirecek olup mazeretin kabulü Ana Firma'nın takdirindedir. Bayi'nin 1 yıllık dönemde en az 2 defa mazeretinin geçerli ve haklı bulunmaması iş bu sözleşmenin Ana Firma tarafından haklı nedenle fesih sebebidir.

3.13. Bayi, iş bu sözleşme kapsamında Ana Firma'dan satın aldığı ürünleri mağazasının en güzel ve en dikkat çekici yerinde sergileyecektir. Satın aldığı her modelden 1 ürünü de bu şekilde teşhirde sergileyecektir. Ana Firma'nın, Bayi'nin ürünleri sergilediği yeri ve tarzı değiştirme/bu hususta talimat verme yetkisi ve hakkı bulunmaktadır.

3.14. Bayi'nin başka markalara ait ürünleri de satması halinde, markalar arasında haksız rekabet oluşturmayacak şekilde satış politikası gerçekleştirmesi gerekmektedir.

4. DİĞER HÜKÜMLERİ:

4.1. Bayi'nin iş bu sözleşmeye, iş ahlakı kurallarına aykırı davranması, ürünlerin satış ve pazarlamasında yetersiz kalması, piyasada diğer satıcı ve bayiler ile haksız rekabet teşkil edecek tutum ve davranışlarda bulunması, web sitesi üzerinden kurulan sistemi Ana Firma'nın aleyhine kullanması gibi durumların varlığı halinde, Ana Firma'nın herhangi bir gerekçe bildirmeksizin iş bu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı feshetme ve Bayi'nin web sitesi üzerinden girişini iptal etme hakkı ve yetkisi bulunmaktadır.

4.2. Ana Firma'nın her bir bayisine bayinin müşteri çevresi, satış ciroları ve ekonomik durumuna göre satış politikası sergileme hakkı her zaman bulunmaktadır.

4.3. Bayi, Ana Firma'nın istediği zaman mağazada kendisine ait post cihazını kurabileceğini, Ana Firma'ya ait post cihazından geçen ödemelerin borç bakiyesinden mahsup edileceğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, Bayi'nin Ana Firma'ya ait post cihazının kullanılmasını engelleyebilecek herhangi bir işlem/eylemde bulunması iş bu sözleşmenin Ana Firma tarafından haklı nedenle fesih sebebidir. Bayi, gerek kendisine ait gerek Ana Firma'ya ait post cihazını kullanırken, BBDK'nın kurallarına, ilgili mevzuata ve Ana Firma'nın talimatlarına uygun davranacaktır. Kredi kartı ile yapılan alış-verişlerde mail order formu ile Ana Firma'nın doldurulmasını önerdiği ilgili formların kısmen/tamamen doldurulmaması ve/veya talimatlara ve hukuka aykırı işlem yapılması nedeni ile ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve sonuçlardan Bayi sorumludur.

4.4. Bayi, satışların geliştirilmesi amacı ile Ana Firma'nın önerilerine, eğitimlerine ve bu husustaki talimatlarına uyacağı gibi Bayi diğer bayiler ile haksız rekabet teşkil edecek şekilde satış yapmayacaktır.

4.5. Taraflar arasındaki ilişki ile ilgili yapılacak her türlü ihbar, istek, talep ve bildirimler yazılı olarak yapılır.

4.6. Bayi, iş bu sözleşmeye konu ürünleri satarken Ana Firma'nın marka değerini gözetecek ve ürünlerin satılması için maksimum ölçüde çaba sarf edecektir.

4.7. Taraflar arasında, herhangi bir asıl işveren-alt işveren, taşeronluk, ortaklık, joint venture vs. gibi bir ilişki söz konusu olmayıp sadece bayilik ilişkisidir.

4.8. Bayi'nin iş bu sözleşme koşullarından en az birine aykırı davranması halinde Ana Firma'nın herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, Bayi'den 100.000,00-(YüzBinDolar)$ cezai şart talep etme hakkı olup Bayi, anılan cezai şart tutarının fahiş olmadığını, buna dair her türlü tenkis vs. itiraz haklarından açıkça feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda cezai şarta ek olarak; Ana Firma'nın iş bu sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı ile uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkı da her zaman saklıdır.

4.9. İş bu sözleşmenin ilgili yerlerinde özellikle fesih sebebi olarak belirtilen haller dışında; tarafların iş bu sözleşmeye aykırı davranması halinde, diğer taraf sözleşmeye aykırı davranan tarafa yazılı ihtarname keşide edecek ve öngörülen süre içerisinde aykırılığın giderilmesi talep edilecektir. Belirtilen süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde, diğer taraf (sözleşmeye aykırı davranıldığını belirten taraf) iş bu sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilecektir.

4.10. Taraflar; iş bu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde; Bayi'nin uhdesinde bulunan ürünlere ilişkin takdir hakkının Ana Firma'da olduğunu, Ana Firma'nın bu husustaki kararına uyulacağını açıkça kabul ederler.

4.11. İş bu sözleşmeye konu ürünlere ilişkin mevzuat ve iş bu sözleşme gereğince Bayi'ye atfedilebilecek bir ihmal/kusur/ayıp vs.den Bayi sorumludur. Ana Firma bu husus nedeni ile tarafına yöneltilen hususları Bayi'ye yöneltme ve uğradığı zarar ve ziyanı Bayi'ye rucü etme hakkına sahiptir.

4.12. Ana Firma'nın; iş bu sözleşme kapsamında Bayi'den talep edebileceği cezai şart, tazminat vs. ve/veya Bayi'e ait olmasına rağmen Ana Firma tarafından ödenen tutarlar ile Bayi'nin Ana Firma nezdindeki borcunun; Bayi'ye ödenecek tutarlardan takas/mahsup/hapis hakkı bulunmaktadır.

4.13. İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği sözleşmenin geçersizliğine sebebiyet vermez. Sadece anılan hüküm geçersiz olur. İş bu sözleşme koşullarındaki değişiklik ancak tarafların yazılı rızaları ile mümkündür.

4.14. Ana Firma'nın, iş bu sözleşmeden doğan her hangi bir hakkını kısmen veya tamamen kullanmaması, sözkonusu hakkını kullanmaktan açık ve örtülü, geçici veya sürekli olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.

4.15. Tarafların iş bu sözleşme ilişkisi öncesi, sırasında ve sonrasında birbirleri ile ilgili edindikleri her türlü bilgi, belge vs. ticari ve gizli bilgi niteliğinde olup birbirlerinin yazılı rızaları olmaksızın herhangi bir nam ve ad altında herhangi bir şekilde 3. Kişilere açıklanamaz/paylaşılamaz/birbirleri aleyhine kullanılamaz.

4.16. İş bu sözleşmeyi Bayi'yi temsilen 3.kişilerce imzalanması halinde, imzası olan 3.kişi Bayi ile birlikte, iş bu sözleşme koşullarından şahsen ve müteselsilen sorumludur.

4.17. İş bu sözleşme kapsamındaki siparişlere ilişkin düzenlenen sipariş formları iş bu sözleşmenin eki niteliğinde olup iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.18. Taraflarca iş bu sözleşmede belirtilen adresler dışında birbirlerine yazılı olarak başkaca bir adres bildirilmediği takdirde, tarafların iş bu sözleşmede belirtilen adreslerine yapılan her türlü yazışma ve tebligat muhattabına yapılmış sayılacaktır.

4.19. İş bu sözleşmeden kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık halinde münhasıran İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

4.20. İş bu sözleşme ile ilgili damga vergisi taraflarca yarıya yarıya karşılanacaktır.

4.21. İş bu sözleşme taraflarca birlikte tanzim edilmiştir.